Central Mass.

Discussion in 'Massachusetts (MA)' started by Birding101, Oct 3, 2009.

 1. Birding101

  Birding101 Registered

  Hi,
  So...looking for top quality and will pay top price+.
  No bs.
  PM.
  Thanks so much, and have a great day!
   
 2. nhungoi8S

  nhungoi8S Registered

  Để giải quyết những vướng mắc của địa phương và doanh nghiệp trong thực hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục thương chính tại cửa khẩu nhập, Tổng cục thương chính vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hành.

  Theo đó, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục du nhập, nếu cảng đích là cảng biển, cảng hàng không.

  Đối với bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH Cảng Phước Long, theo quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2012 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính tại Công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 thì bến phao, bến thủy nội địa vận tải hàng hoá đi Hải Phòng và ICD của Công ty TNHH Cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP. Hồ Chí Minh.

  bởi thế, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn là bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH Cảng Phước Long để làm thủ tục thương chính.

  [​IMG]

  Đối với Chi cục thương chính quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục thương chính các tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng; theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg thì hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, các Chi cục thương chính nêu trên không phải là Chi cục thương chính cửa khẩu nên không được làm thủ tục thương chính vận chuyển đi Hải Phòng đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

  Trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg nhưng được doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục thương chính tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, qua công tác giám sát thương chính, nếu Chi cục thương chính cửa khẩu phát hiện việc làm thủ tục thương chính vận chuyển hàng hoá ra Hải Phòng không đúng loại hình quy định thì thông tin cho Chi cục thương chính nơi đăng ký tờ khai hải quan và người khai thương chính biết để thực hiệc việc hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

  Trước đó, trong quá trình thực hành Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (ứng dụng từ ngày 1/72017), đã phát sinh một số vướng mắc tại hải quan địa phương liên tưởng đến quy định về cửa khẩu nhập do chưa có văn bản chỉ dẫn cụ thể.

  Theo Tạp chí tài chính.
   

Share This Page